Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Chovatelé [ Sdružení nebo spolek ]

ZO ČSCH je dobrovolná organizace, která sdružuje chovatele drobného hospodářského zvířectva. Dá se říci, že je to každého koníček, poněvadž tuto činnost provozuje většina z nás po příchodu ze zaměstnání. Organizace má pevné stanovy, kterými se každý člen musí řídit. Ve stanovách jsou zakotveny nejen povinnossti, ale i práva členů. Nadřazený orgán nad ZO je OV ČSCH. Celou organizaci zastřešuje ÚV ČSCH v Praze.

Na podzim roku 1959 se několik nadšenců pro chov drobného hospodářského zvířectva rozhodlo založit základní organizaci v Nivnici. Za tímto účelem byla na den 14. 11. 1959 svolána ustavující schůze do pohostinství Beseda. Na této schůzi byl zvolen výbor ZO v jehož čele jako předseda stanul Miroslav Kopecký. Postupem času se z původních sedmi členů organizace rozrostla tak, že již při konání první propagační výstavy v dolní škole, v prosinci 1960, měla organizace 32 členů, kteří byli sdruženi ve třech odbornostech a to: holubi, králíci a drůbež.

Členové ZO vypomáhali na JZD při žňových a podzimních pracích. JZD jim vyčlenilo v zahradě mlynáře Pochylého k užívání pozemek o výměře 29 arů.

Jak šla léta do naší ZO přicházeli noví členové, ale také někteří, hlavně ti starší, pro svůj vysoký věk ukončili činnost. Nějvětšího rozmachu dosáhla organizace v letech 1965-1968, kdy měla až 70 členů. Ke třem, již dříve zmiňovaným odbornostem, přibyla odbornost chovatelů exotického ptactva v čele se Štěpánem Markem.

Každý rok na podzim organizace pořádala propagační výstavu i když se měnila místa konání (na požáře, hřiště horní školy, dvůr dolní školy). V 70. letech jsme zakotvili na dvoře MNV. Brigádně provedli osvětlení výstaviště a vybudovali sklad pro výstavní klece. Od této doby máme také v našich řadách mladé chovatele, se kterými jsme se zúčastňovali místních, okresních a v jednom případě, v roce 1985, i celostátní soutěže mladých chovatelů na Kokoříně.

Také jsme navázali družbu se ZO v Moravském Lieskovém za účelem zkvalitnění místních výstav.Nejen, že jsme vystavovali na Slovensku a oni u nás, ale byla to vždy přátelská setkání, kterých se zúčastňovali všichni členové ZO. Do dnešních dnů máme na tato setkání krásné vzpomínky.

Navázali jsme dobré vztahy se ZO Uh. Brod, Bojkovice, Hluk a Šumice za účelem ještě většího zkvalitnění místních výstav. Tyto dobré vztahy, mimo Moravského Lieskového trvají až do dnešních dnů.

Jak bylo uvedeno již prve, každý rok uspořádala ZO propagační výstavu drobného zvířectva. V posledních letech se koná na Nivnické hody, neboť příprava a vlastní provedení jsou velmi náročné a to nejen na čas a proto chceme, aby výstavu navštívilo co nejvíce lidí.

Organizace, nebo její jednotliví členové, se zúčastňovali i výstav okresních, speciálních klubových a vyvrcholením chovatelské činnosti byla účast na Evropské výstavě pořádané v Brně v roce 1998. Mimo výstavy a chovatelské akce se dovedli členové ZO scházet i s manželkami na různých akcích (výlet do Lipin, MDŽ). V posledních letech končí chovatelský rok v prosinci příjemným posezením, na které jsou zváni všichni členové i s manželkami.

V roce 2001 má organizace 15 členů a 3 mladé chovatele. Pro každého, kdo má zájem o členství, jsou dveře otevřeny. Od vzniku ZO až do dnešních dnů se vystřídalo ve výboru ZO hodně lidí. Jen namátkou - Jaroslav Hurbiš, Adolf Kopecký, Josef Hladiš(č.857). Letos v lednu byl do funkce předsedy ZO zvolen František Karlík.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.uherskobrodsko.cz

AKTUALIZACE: Renata Starobová (MÚ Bojkovice) org. 56, 27.02.2004 v 08:21 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region