Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Regionální škola obnovy a rozvoje venkova

Vzdělávací akce Regionální školy obnovy a rozvoje venkova (RŠOV) mají dlouholetou tradici od r. 2002 a stále se snaží hledat nové podněty.

Pořádané akce vykazují stabilně vysoký přínos pro jejich účastníky. Především se jedná o osvětovou činnost o možnostech skladby činnosti pro obce v rámci její komunitní funkce, o maximální využívání dotačních titulů, o čerpání vhodných příkladů dobré praxe a v neposlední řadě o detailní výměnu informací a zkušeností účastníků při výjezdních vzdělávacích seminářích.

Osvětová činnost a ukázka příkladů dobré praxe s dobrou znalostí možností využívání dotačních titulů jednoznačně podporuje aktivitu obcí a tím zvyšuje absorpční kapacitu celého území v rámci zajištění udržitelného rozvoje venkova.

Jednotlivé akce jsou zajišťovány odborníky z praxe a odbornými lektory. Témata pro akce jsou určována na základě požadavků účastníků, tj. představitelů obcí a měst a odpovídají aktuálnímu vývoji nových zákonů a nařízení a vývoji skladby dotačních programů.

Veškeré akce jsou konány pro představitele obcí a měst, představitele svazků obcí a představitele a členské subjekty MAS Pardubického kraje.

Pozvánka na akce 2019:
pozvánka
pozvánkačlen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region