Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Zonace chráněné krajinné oblasti Český ráj [ Ochrana přírody ]

Zonace chráněné krajinné oblasti Český ráj

Chráněná krajinná oblast Český ráj je rozdělena do čtyř zón odstupňované ochrany přírody.

I. zóna zahrnuje území s nejvýznamnějšími přírodními hodnotami, zejména přirozené nebo málo pozměněné ekosystémy a další mimořádně hodnotná území.

Cíl: uchování nebo postupná obnova samořídících funkcí a maximální omezení lidských zásahů
Využití: nejjemnější formy hospodaření na loukách a v lesích, revitalizace toků, redukce turistických cest

II. zóna zahrnuje území hospodářsky využívaných lesních a zemědělských ekosystémů s místně uchovalými přírodními hodnotami vhodná pro šetrné hospodářské využívání, území s mimořádně dochovanou lidovou architekturou.

Cíl: udržení přírodních hodnot a zvyšování druhové a prostorové rozmanitosti ekosystémů
Využití: šetrné formy hospodaření na loukách a v lesích, zatravňování orné půdy, zachování extenzivních sadů, redukce turistických cest

III. zóna zahrnuje člověkem značně pozměněné ekosystémy, intenzivně využívané lesní a zemědělské pozemky a nesouvisle zastavěná území sídel s územní rezervou.

Cíl: udržení a podpora využívání pro ekologicky optimalizované lesní hospodářství a zemědělství, ochrana typického krajinného rázu, vhodné formy turistiky a rekreace
Využití: běžné lesní hospodaření s cílem dosáhnout co nejpřirozenější skladby, běžné luční a pastevní hospodaření s postupným převedením na ekologické zemědělství, protierozní opatření na orné půdě, výstavba respektující charakter osídlení a dotvářející krajinný ráz, využití území pro veřejnost na principech trvalé udržitelnosti

IV. zóna zahrnuje člověkem poškozené části přírody a souvisle zastavěná území sídel s územní rezervou.

Cíl: zabezpečení prostoru pro rozvoj obcí
Využití: výstavba respektující charakter osídlení a dotvářející krajinný ráz, využití území pro veřejnost na principech trvalé udržitelnosti

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Ochrana přírody
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 07.08.2004 v 09:36 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region