Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví [ Chráněná krajinná oblast ]

Mezi Mohelnicí a Olomoucí se řeka Morava vine jako modrá tepna širokou nivou. Její vody omývají ploché štěrkové náplavy, jenž jsou domovem kulíků říčních a pisíků, a strmé břehy, kde své nory hloubí bobři či ledňáčci. Přirovnáme-li Moravu k tepně, pak srdcem oblasti jsou lužní lesy, které společně se systémem tzv. selských hrází plnily již od středověku také protipovodňovou funkci. Nejpozoruhodnějšími biotopy lužních lesů jsou bezesporu periodické tůně, ve kterých se na jaře vyskytují vzácní korýši - žábronožky a listonozi. Pro své mimořádné přírodní hodnoty zde bylo vyhlášeno několik maloplošných zvláště chráněných území (NPR Ramena řeky Moravy a Vrapač, PR Litovelské luhy), dále je třeba zmínit komplex mokřadních luk na samém okraji Olomouce (PR Plané loučky a Chomoutovské jezero - významná ornitologická lokalita).

Mokřadní část CHKO byla v roce 1993 zařazena do Ramsarského seznamu významných mokřadů.
Druhou polovinu oblasti tvoří masiv Doubravy, mírně zvlněná pahorkatina, kde se díky rozumnému hospodaření v minulosti (lichtensteinské panství) zachoval komplex chlumních doubrav.
Na jižních svazích nad Moravou (PR Doubrava) dosahují své severní hranice rozšíření četné teplomilné rostliny. Na druhém břehu Moravy se zvedá vápencový Třesín - NPP, výrazná krajinná dominanta severozápadní části CHKO, jenž se svými jeskyněmi a teplomilnými společenstvy luk a lesů na jižních svazích kontrastuje s nivou Moravy.

Základní údaje

Numerický kód oblasti: 84
Rozloha: 96 km2
Geografická orientace: 49° 37´ - 49° 48´ , 16° 57´ - 17° 16´E
Nadmořská výška: 210 (řeka Morava) - 345 m (masiv Doubravy)
Vyhlášení: vyhláška MŽP ČR č. 464/1990
Zvláštní ochrana: 26 maloplošných zvláště chráněných území
Rozloha MCHU: 1100 ha

Další informace

Naučné stezky:

1. NS "Třesín"
9 zastavení, délka okruhu 5,5 km
Původní stezka vybudována počátkem osmdesátých let, rekonstruována a doplněna v roce 1999.
Popis trasy: okruh po území NPP Třesín , výchozí bod náves v Mladči (červená a od rozcestí pod Měníkem modrá turistická značka). Seznamuje se zajímavostmi krasové části CHKO Litovelské Pomoraví. Lze vhodně zkombinovat s NS č.3

2. NS " Luhy Litovelského Pomoraví"
13 zastavení , délka cca 13 km
Vybudována v roce 1994, zcela rekonstruována a doplněna v roce 2000.
Popis trasy: Horka nad Moravou (hranice CHKO)- Hynkov - Lhota nad Moravou - Šargoun u Litovle (červená turistická značka, značená cyklotrasa KČT) Stezka je vhodná především pro cyklisty ( z 80% po lesních asfaltových cestách), je totožná s trasou tzv. Moravské dálkové cyklostezky ( č.51). Zaměřena na lužní lesy Litovelského Pomoraví.

3. NS " Romantický areál Nové Zámky"
9 zastavení, délka cca 9km
Vybudována v roce 1999 (otevřena 24.5.1999)
Popis trasy: Litovel(nádraží ČD,ČSAD) - NPR Vrapač - Nové Zámky - PR Templ - Nové Mlýny (červená, od N.Zámků modrá turistická značka).
Stezka seznamuje návštěvníky s velkoryse vybudovaným krajinářským areálem v okolí Nových Zámků u Litovle. Především pěšími turisty nejvyhledávanější část CHKO. Lze zkombinovat s NS č.1

načené turistické cesty:
Pomoraví je protkáno poměrně hustou sítí značených turistických cest. Pro pěší turistiku jsou využívány hlavně cesty v okolí Mladče a na Doubravě, v luhu , kde většina značených cest vede po lesních silničkách, jsou tyto využívány hlavně cyklisty. Přes území CHKO vede značená Moravská dálková cyklotrasa (z Olomouce, podél Moravy do Jeseníků), jejíž součástí je např. i zmiňovaná naučná cyklostezka.

Turistické zajímavosti

Krajinářský areál v okolí Nových Zámků (secesní zámek - nyní ústav sociální péče) s řadou drobných romantických staveb ( Rytířská síň, Čertův most, jeskyně Podkova, Chrám přátelství) anglickým parkem volně navazujícím na lužní lesy.
Arboretum v Bílé Lhotě (NPP) s cennou sbírkou více než 300 druhů dřevin.
Mladečské jeskyně (NPP Třesín) - známé mimo jiné svými archeologickými nálezy
Hanácký skanzen v Příkazech - památková rezervace lidové architektury
Pivovarské muzeum v Litovli
Řeka Morava poskytuje po většinu roku poměrně dobré podmínky pro pěstování vodní turistiky. Na území CHKO je sjízdná s výjimkou úseku od jezu Hynkov po Chomoutov (NPR Ramena řeky Moravy). Tento úsek lze objet po Mlýnském náhonu. Putující vodáci mohou využít nouzová vodácká tábořiště (pouze na jednu noc) na jezech U Templu a u Hynkova a mostu ve Střeni. Příznivci windsurfingu se mohou plně vyžít na jezerech-pískovnách v Nákle a u Mohelnice.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Správa CHKO Litovelské Pomoraví
Husova 5
784 01 Litovel
Česko (CZ)
tel: (+420) 585 344 157
(+420) 585 344 156
fax: (+420) 585 534 158

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 07.09.2004 v 15:04 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region