Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Mikroregion UHERSKOBRODSKO [ Mikroregion ]

Mikroregion Uherskobrodsko je oblast, která je historicky i katastrálně vymezena přirozenou spádovostí k Uherskému Brodu. Spádovostí je myšlena dopravní dosažitelnost tohoto centra a také představuje existenci společenských, sociálních, hospodářských a kulturních vazeb obyvatelstva tohoto mikroregionu Uherskobrodsko tvoří 28 obcí a 2 města.

V roce 1998 vzniklo na základě rozhodnutí zastupitelstev jednotlivých obcí Sdružení Uherskobrodska(sdružení právnických a fyzických osob). V červnu 2000 bylo v rámci tohoto mikroregionu ustaveno Sdružení měst a obcí, jejímž předsedou je starosta obce Nivnice.

Základní informace:
Celková výměra: 47 688 ha
Počet obyvatel: 55 000
Počet obcí nad 2 000 obyvatel: 6
Hustota obyvatel: 115 ob./km (Uherské Hradiště 147 ob./km)

Seznam města a obcí v mikroregionu:
Města: Bojkovice, Uherský Brod (přirozené centrum regionu)
Obce:
Bánov, Březová, Bystřice pod Lopeníkem, Dolní Němčí, Drslavice, Horní Němčí, Hostětín, Hradčovice, Komňa, Korytná, Lopeník, Nezdenice, Nivnice, Pašovice, Pitín, Prakšice, Rudice, Slavkov, Starý Hrozenkov, Strání, Suchá Loz, Šumice, Vápenice, Veletiny, Vlčnov, Vyškovec, Záhorovice, Žítková.


Přírodní podmínky

Z geomorfologického hlediska je severovýchodní část mikroregionu tvořena Vizovickou vrchovinou a jihovýchodní část Bílými Karpaty. Vizovická vrchovina je zastoupena Hluckou pahorkatinou a část Bílých Karpat Lopenickou pahorkatinou, Straňanskou kotlinou a Javořinskou hornatinou s nejvyšším vrcholem Velká Javořina (970 m. n.m.).

Celé území náleží geologicky k Západním Karpatům. Paleogenní horniny Magurského flyše jsou tvořeny siltovci, jílovci, pískovci a slepenci, které se v různě mocných vrstvách střídají. Flyšem prorážejí drobná tělesa a žíly neovulkanitů, převážně andezitů, na něž jsou vázány intruze s pestrým polymetalickým zrudněním (lom Bučník u St. Hrozenkova). Horninové prostředí podmiňuje geomorfologickou modelaci povrchu. V sv. části převládá pahorkatina s měkkými rysy a v JV části je povrch členitější, místy se strmějšími svahy (hřebenová část Bílých Karpat).

Horninovým složením a geologickou stavbou jsou podmíněny i hydrogeologické poměry charakterizované celkovým nedostatkem podzemních vod.

Podnebí je teplé až chladné a poměrně vlhké (teploty se pohybují v rozmezí zhruba od 8,4° C do 6° C - vrcholy Bílých Karpat, a průměrné roční úhrny srážek od 662 mm (Uh. Brod) do 1000 mm (vrcholy BK).

Geologie

Uherskobrodsko patří ke Karpatské geologické soustavě, která vznikla alpinským vrásněním v třetihorách. Ta je tvořena sedimenty flyšového pásma. V okolí Uherského Brodu a Bojkovic jimi prorážejí vyvřeliny, patřící do skupiny trachyandezitů a čedičů. Z mineralogického hlediska jsou zajímavé neovulkanity z okolí Bojkovic.Lidová architektura


Jedná se o typ pomoravskopanonský (slovácká forma), který tvořil ve starším období přízemní hliněný dům trojdílného komorového půdorysu s valbovou střechou krytou doškovou krytinou. Později byla obydlí stavěna z nepálených nebo pálených cihel, chráněna sedlovou střechou s taškami nebo břidlicí.


Druhým typem je typ karpatský (kopaničářská forma). Tento dům byl také přízemní, roubený, méně často hliněný, krytý valbovou doškovou střechou. Půdorys domu byl většinou dvoudílný, vstupní síň, která se nevytápěla, se nazývala "pitvor". Pec a ohniště, případně sporák, byly v jizbě. Lidé na kopanicích často bydleli v jizbě společně se zvířaty.


Lidová kultura a zvyky


Masopust neboli "fašank" začíná 6.ledna svátkem Tří králů a vrcholí v masopustním pondělí a úterý 40 dní před velikonocemi. Je to čas zabíjaček a lidového veselí. Posledním dnem tohoto období je Škaredá (Popeleční) středa, začátek šestidenního půstu.


Nošení Moreny (Mařeny) je zvyk symbolizující příchod jara. Děti vynáší zimu - Morenu na Smrtnou neděli a současně přináší ozdobenou jívovou ratolest jako symbol jara.


Velikonoce, tedy dny "svatého týdne od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty souvisí s řadou lidových zvyků: hrkání chlapců, nahrazující zvuk zvonů, umývání se potoční vodou na Velký pátek, rozdělávání ohně na Bílou sobotu. Velikonoce jsou zakončeny tradiční pondělní "šlahačkou".

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.cr-sr.cz

Typ záznamu: Mikroregion
AKTUALIZACE: Pavel Kuča org. 56, 02.06.2003 v 16:03 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region