Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Přírodní památka Žleb [ Přírodní památka ]

Základní údaje: Louka s prameništěm a dubohabrový háj při východním okraji obce Hostětín, k.ú. Hostětín, V: 6,7763 ha, n.v.: 400-450 m.n.m., Z: Vyhláška č. 8 Správy CHKO Bílé Karpaty ze dne 9.1.1995. Pozn.: na některých turistických mapách je lokalita uváděna pod názvem "Pod Bukovinou".

Motiv ochrany: Výskyt kriticky ohrožené mochny drobnokvěté (Potentilla micracantha).

Geologie, půdní poměry: Vrstvy magurského flyše zastupují bystrické vrstvy zlínského souvrství, střídají se zde jílovce až slínovce s glaukonitickými pískovci, místy arkózovitými. Půdní typ je kambizem typická, nachází se zde i kambizem pseudoglejová.

Botanika: Na louce se vyskytují některé ohrožené druhy rostlin jako vstavač kukačka (Orchis morio), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea subsp. conopsea), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), hruštička menší (Pyrola minor), áron karpatský (Arum alpinum). Dubohabrový háj je bohatou lokalitou výskytu kriticky ohroženého druhu mochny drobnokvěté (Potentilla micracantha). Tento pozoruhodný submediteránní druh se v ČR vyskytuje pouze na malém území v Bílých Karpatech mezi obcemi Hostětínem a Štítnou nad Vláří.

Zoologie: Vyskytují se zde běžně rozšířené živočišné druhy, např. ještěrka obecná, rosnička zelená, z ptáků ťuhýk obecný. Ze vzácných motýlů zde byl zjištěn okáč stínovaný (Lasiommata petropolitana).

Lesnictví: Dubohabřina s příměsí borovice je pařezinového původu. Bude nutné udržovat její prosvětlení jako podmínky pro zdárný vývoj mochny drobnokvěté probírkou.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Louky je nutno nadále kosit včetně odstranění sena z luk. Lesní porost obnovovat clonnou sečí, případně formou násečnou. Při obnově nepoužívat těžké mechanismy. Využívat maximálně možnou měrou přirozené obnovy listnatých dřevin.

Historie: Původně bylo území využíváno jako jednosečné louky. Místy byly pravděpodobně i drobná políčka. V době užívání JZD Záhorovice byly louky v horní části přihnojovány a zbytek intenzivně pasen. V mokřadu byly v r. 1984 vybudovány jímací studny, které jej významně odvodňují. V současné době je lokalita z větší části kosena ZO ČSOP Hostětín pod vedením místního aktivisty pana Drahomíra Orsáka.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Pavel Kuča org. 56, 27.12.2007 v 15:08 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region