Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Poddolovaná území na stráni nad Kajlovcem

Poddolovaná území na stráni nad Kajlovcem, kde se ve 14. století těžilo stříbro.

Vedoucí Geofondu České republiky RNDr. Štrupl v Kutné Hoře v písemném sdělení z 15.4.1998 uvádí, že podle podrobné zprávy vypracované Antonínem Lembergem na základě výsledku prohlídky stříbronosných revírů ve Slezsku v roce 1772, nacházející se v Českém báňském archívu, jsou v okolí Hradce tři lokality, kde se ve středověku těžilo stříbro. Obnova těžby by nebyla rentabilní.

Na Hanuši byla prováděna těžba na ploše 6,9 ha a nejvíce a snad i nejdéle mezi Jakubčovicemi a údolím Záviliší, kde byly ještě v 18. století objeveny šachty, štoly, haldy a jiné pozůstatky po ukončené těžbě stříbra. Vzorky tehdy odebrané z žíly obsahovaly 75 g/t stříbra. Pamětníci vzpomínají ještě na počátku 20. století, že v lese na Slepetném se nacházely až 8 m hluboké jámy, dnes již většinou zasypané, a vedle nich haldy vytěžené zeminy. Tato lokalita se dosud nazývá "V džurách".

Lemberger prováděl průzkum také na svazích podél dnešní Zámecké ulice a silnice k Doubravům, avšak stříbro nebylo objeveno.

Ve vlastivědných listech č. 2/1985 se uvádí, že v povodí Moravice dosáhlo rýžování zlata a stříbra největšího rozmachu ve 14. století.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 03.02.2003 v 08:47 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region