Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Hydrologie Českého ráje [ Hydrogeologie ]

Hydrologie Českého ráje

CHKO Český ráj leží v povodí Labe, v dílčím povodí Jizery a s malou částí jižních svahů Prachovských skal v dílčím povodí Cidliny.

Jizera protéká severní částí CHKO, u Malé Skály je ve 260 m n.m., v Dolánkách má nadmořskou výšku 247 m. Tok Jizery v tomto úseku má spád cca 2 o/oo a tvoří erozní bázi přilehlého členitého území. Celkově je možné ji zařadit mezi nejvodnatnější toky v povodí Labe. Charakteristickým znakem Jizery je výskyt i několika povodňových průtoků během roku. Zpravidla je to z jarního tání sněhu a v průběhu roku jsou povodňové průtoky způsobeny vysokými srážkami v horských oblastech. U Malé Skály má Jizera dva pravobřežní přítoky, Vranský a Frýdštejnský potok. Z levobřežních jsou významné jednak bezejmenný potok pramenící pod Michovkou, druhý pramenící pod Loučkami a ústící do Jizery v osadě Betlém.

Druhým významným tokem a základem hydrografické sítě je Žehrovka, pramenící v Prachovských skalách. Jejími většími přítoky jsou Kacanovský potok, Jordánka s Čertoryjí a Arnoštický potok. V jejím povodí jsou vystavěny větší rybníky Vidlák, Krčák, Věžák, Dolský, Nebákov, Semínský, Oběšenec a Žabakor. Žehrovka je při průtoku CHKO až k soutoku s Kacanovským potokem posilována z coniacké zvodně buď plynulým příronem, nebo vodou přitékající od vývěrů.

V pořadí třetím nejdůležitějším tokem je Libuňka, která protéká CHKO od Libunce až k Pelešanům. Jejím hlavním přítokem na území CHKO je Javorka pramenící v oblasti Jinolických rybníků. Celá niva Javorky leží v CHKO, na horním toku jsou tři rybníky - Oborský, Němeček a Vražda. Z levé strany přibírá několik menších vodotečí, především od Rokytnice, Hrubé Skály a Sedmihorek. V jejím povodí jsou na území CHKO rybníky Hrudka, Rokytnický, Bažantník, Pilský a Smíchouzův. K větším tokům patří ještě Klenice pramenící u Libošovic, s rybníky Bílý, Pilský, Komorník, Buškovský a Šlejferna.

Z menších toků pramenících a protékajících na území CHKO je to Kněžmostka, dále Všeňský potok a Kadeřávka, které odvodňují malé území v severozápadní části Hruboskalské vrchoviny. Holínský potok, který pramenící na jižním svahu Přivýšiny náleží k povodí Cidliny. Potok Sobotka pramení na svazích Hůry severně Nepřívěce.

Kvádrové pískovce tvoří z hlediska oběhu vody víceméně jednotný celek. K infiltraci dochází v celé ploše rozšíření nezakrytého coniackého kolektoru. Většina podzemních vod je drenována v údolí Žehrovky a v údolích horních toků Klenice a Kněžmostky. Směr proudění podzemních vod je ovlivněn také strukturními poměry celé křídové pánve. Do povodí Žehrovky směřuje od jihovýchodu osa hlavní křídové synklinály a právě v tomto území je soustředěno největší množství velkých pramenů.

Centrální část CHKO Český ráj je řazena do regionu mělkých podzemních vod, protože zde probíhá doplňování zásob celoročně a protože nejnižší průměrné měsíční stavy hladin podzemních vod a vydatností pramenů připadají na říjen až listopad (nejvyšší se vyskytují v březnu až dubnu). Průměrný specifický odtok podzemních vod je hodnocen na méně než 1 litr za sekundu na kilometr čtverečný.

Český hydrometeorologický ústav provádí v této části CHKO sledování úrovně hladin podzemní vody na 2 hydrovrtech, a dále měří vydatnost a další parametry u 11 pramenů.

Literatura:
http://www.CesRaj.chkocr.cz

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.CesRaj.chkocr.cz

Typ záznamu: Hydrogeologie
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 07.08.2004 v 09:00 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region