Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Památky a zajímavosti

Obce mikroregionu se mohou pochlubit spoustou památek i z hluboké minulosti lidstva. Toto území bylo již v 9. století hustě osídleno. Písemné doklady však pocházejí až ze 14. století.

V katastrech členských obcí se nachází poměrně velké množství drobných historických, většinou sakrálních památek, které spoluvytvářejí charakter českého venkova. Často jsou však ve velmi špatném technickém stavu, pro jehož zlepšení je nutná buď úplná nebo alespoň částečná rekonstrukce a pochopitelně následná údržba. Proto je snahou mikroregionu provést výčet těchto historických zajímavostí a stavebních památek, a na základě tohoto výčtu vytipovat ty, které budou přednostně renovovány.

Barchov
První historická písemná zpráva pochází z roku 1228 v souvislosti s darováním Veselí (Vysoké) opatovickému klášteru. Další písemné zprávy jsou z konce 15. století, kdy je připomínán mlynář v Barchově. Obec se rozkládá na levém břehu potoka Podolky. Na území obce se nacházejí čtyři malé památky. Dřevěná zvonička, socha sv. Jána, kamenný kříž a památník padlým v 1. světové válce.

Dřevěná zvonička
Původní dřevěná zvonička z roku 1868 s funkčním litinovým zvonem stojící spolu s kamenným křížem ve středu obce ve stínu mohutných lip.

Kamenný kříž
Vlastní kamenný kříž i podstavec je vytesán z pískovce a pochází z poloviny 19. století. Na kříži je znázorněn Ježíš Kristus. Na podstavci je vytesán nápis "Pozdraven buď Ježíš Kristus". Kamenný kříž je spolu s dřevěnou zvoničkou umístěn pod lipami ve středu obce a je chráněn drátěným plotem.

Socha sv. Jána

Pískovcová socha na podstavci ze stejného materiálu pochází z roku 1862. Je umístěna při hlavní silnici v blízkosti obecního úřadu.

Památník padlým v 1. světové válce
Pískovcový památník byl vybudován v roce 1921 na památku místním padlým občanům. Znázorňuje lva ležícího na vysokém podstavci nepravidelného tvaru, který ztělesňuje statečnost padlých hrdinů a truchlící ženu. Na podstavci je deska se jmény padlých. Památník je umístěn na návsi u obecního úřadu. Je chráněn drátěným plotem.

Čepí
První písemná zmínka o obci pochází již z roku 1375 v souvislosti se zemanem Ješkem z Čepí. Na území obce se nacházejí tři malé památky. Nejvýznamnější a nejvýraznější je Kaplička sv. Marie Karmelitské, dále pomník padlých v 1. světové válce, litinový kříž a historická hasičská zbrojnice.

Kaplička sv. Marie Karmelitské
Kaplička byla vystavěna roku 1887 a byla financována z obecní pokladny. Nachází se v centru obce, naproti bývalé hasičské zbrojnice. V průběhu 116 let již prošla řadou drobných stavebních oprav. V roce 1993 byla vyměněna střešní krytina a nově natřena vnější omítka. Okolní zeleň je udržována a vhodně rámuje objekt kapličky.

Pomník padlým v 1. světové válce
Žulový kvádr uložený na zvýšeném terénu, situovaný v blízkosti budovy obecního úřadu, při silnici Čepí - Dubany. Tento pomník byl vybudován v roce 1946 místními občany.

Litinový kříž
Litinový kříž pochází již z roku 1878. Je tvořen pískovcovým podstavcem opatřeným nápisy a samotným litinovým křížem. Nachází se na okraji pole u silnice Čepí - Jezbořice.

Historická hasičská zbrojnice

Objekt hasičské zbrojnice pochází z konce 19. století. Stavba je původní. Zachována především dřevěná konstrukce krovu s profilovanými trámy a krokvemi. V minulosti byla provedena jen výměna oplechování krovu, vč. nových okapových žlabů. Střešní krytina byla pouze přeložena. Objekt je situován ve středu obce při silnici Čepí - Dřenice, naproti kapličce sv. Marie Karmelitské.

Dřenice
Malá obec ležící v nejjižnějším cípu mikroregionu. První zmínka o Dřenicích pochází z listin ze 14. století, kde se už o vesnici hovoří jako o staré osadě s vladyckým sídlem. Na jejím území se nalézá nejvíce malých památek. Dřevěná zvonička, socha sv. Jana Nepomuckého, kaplička, pomník padlým v 1. a 2. světové válce a kamenný křížek.

Dřevěná zvonička a socha sv. Jana Nepomuckého
Oba objekty jsou umístěny na náměstí v centru obce. Byly již v tak zchátralém stavu, že obec musela přistoupit k částečné rekonstrukci z vlastních finančních zdrojů. Soše sv. Jana Nepomuckého z roku 1830 byla dotvořena uražená hlava a nevzhledný kovový podstavec zvoničky byl obložen dřevem. Zvon zvoničky je původní a dosud funkční.

Pomník padlým v 1. a 2. světové válce
Pomník padlým byl vystavěn roku 1946 místními občany. Je situován v severní části náměstí v klidové zóně plné zeleně. Pomník je ze žulových kvádrů, deska s nápisy je v lesklé povrchové úpravě.

Kamenný křížek

Pískovcový křížek tvořený podstavcem se žulovou deskou opatřenou nápisy a vlastním křížkem s Ježíšem Kristem. Křížek pochází z konce 19. stol. Je situován také v severní části náměstí v blízkosti pomníku padlým a je opatřen drátěným oplocením.

Kaplička
Kaplička vystavěna na konci 19. stol. občany obce Dřenice. Je situována v lokalitě Na Hrázi, nad soutokem Markovického potoka a Bylanky. V průběhu doby prošel objekt řadou dílčích oprav. Byla vyměněna původní tašková krytina za bonský šindel a bylo osazeno nové oplechování.

Dubany
První zmínka o obci Dubany se dochovala již z roku 1347. Na začátku 16. stol. patřila ves rytířům Dubánkům z Duban. Obcí protéká stejnojmenný potok Dubanka. Na jejím území se nacházejí tři malé památky. Kamenný křížek, pomníky padlým a historická hasičská zbrojnice.

Kamenný křížek

Pískovcový křížek pochází z roku 1829 a je velmi dobře umělecky ztvárněn. V celkové kompozici vyniká jak vlastní kříž s Ježíšem Kristem, tak i reliéf Panny Marie. Kříž je umístěn v centru obce ve stínu mohutných stromů.

Pomníky padlým v 1. a 2. světové válce
Malý pomník padlým v 1. světové válce i větší pomník padlým ve 2. světové válce jsou umístěny v těsné blízkosti a jsou odděleny od okolí drátěným plotem opatřeným brankou. Pomník padlým ve 2. světové válce byl vybudován v roce 1946 místními občany. Oba pomníky jsou vytesány do pískovce a jsou opatřeny žulovou deskou se jmény obětí. Menší pomník je hrubě opracován. Větší pomník zdobí reliéf truchlící ženy. Pomníky jsou vhodně zasazeny do okolní zeleně.

Hasičská zbrojnice se zvoničkou
Historická hasičská zbrojnice pochází z konce 19. století a je situována ve středu obce. Součástí střešní konstrukce je zvonička. Objekt prošel v průběhu let již celou řadou dílčích oprav. Bylo osazeno nové oplechování střechy a kompletní vyplechování zvoničky. Zvon na zvoničce je původní a dosud slouží svému účelu.

Mikulovice
Starobylá obec s dominantou kostela sv. Václava, který se vypíná na vyvýšeném terénu nad obcí. Původní stavba kostela pocházela již z pol. 15. stol. Byl však Švédy vypálen. Na tomto místě byl roku 1769 postaven kostel zcela nový, který po drobných úpravách zde stojí dodnes. V katastru obce se nacházejí dvě malé památky. Litinový křížek a pomník padlým.

Pomník padlým v 1. a 2. světové válce
Pískovcová plastika lva umístěna na žulovými deskami obloženém betonovém podstavci. Tento monumentální pomník byl odhalen 12.10.1919. Autorem díla byl sochař František Zelený. Celková výška pomníku 3,5 m. V čelní straně osazena deska ze švédské žuly s podobiznou T.G.Masaryka. Nalézá se v areálu místní základní školy. Přístup k památníku je vhodně řešen posypem cesty kamennou drtí. I stávající zeleň vhodně rámuje vlastní památník.

Křížek
Dílo se skládá ze stupně, podstavce, dříku, hlavice a vlastního kovového kříže. Sokl je zdoben profilem umístěným v horní partii prvku. V čelní ploše dříku je vsazena deska ze švédské žuly s textem.Vlastní kříž s Kristem je zdobený kalenací. Křížek byl vystavěn v roce 1875. Nachází se při cestě Mikulovice - Blato.

Ostřešany
Nejvýchodnější obec mikroregionu. První zmínka o obci již z roku 1340. Na krátkou dobu byly mimo jiné Ostřešany v majetku Smila Flašky z Pardubic. Na území obce se nacházejí tři malé památky. Kaple Panny Marie, památník padlým v 1. a 2. světové válce, kaplička u Mikulovického kostela a litinový křížek.

Kaple Panny Marie
Byla vybudována za nemalých příspěvků místních obyvatel, manželů Štěpánkových, i samotné obce v roce 1898 a byla zasvěcena Panně Marii. Uvnitř se nachází oltář od akademického sochaře Ant. Suchardy z Nové Paky, dále jsou v ní osazeny dva zvony - jeden větší, vážící 83 kg a druhý menší o váze 51 kg, který má nápis: "Ku cti panně Marie jsem byl ulit nákladem občanů vostřešanských L.P. 1922". Původní zvony byly ve válečném roce 1918 státem rekvírovány k vojenským účelům. Kaple je situována v centru obce, v blízkosti obecního úřadu a při silnici Ostřešany - Tuněchody.

Památník padlým v 1. a 2. světové válce
Celkový památník je tvořen litinovou sochou padlého hrdiny na žulovém kvádrovém podstavci, který je opatřen jmény padlých občanů a litinovou nádobou na zapálení ohně, také na kvádrovém podstavci. Obě části jsou umístěny na vyvýšeném betonovém fundamentu. Památník byl vybudován místními občany v roce 1946. Je vhodně doplněn zelení a dotváří pietnost místa. Nachází se v centru obce před budovou základní školy.

Kaple v areálu mikulovického kostela
U nedalekého mikulovického hřbitova mají Ostřešany svoji další kapličku, která pochází z roku 1880. Původně zde stála kaple se stropní malbou, vybudovaná na náklady obce již v roce 1740, avšak pro celkovou sešlost byla rozbourána.

Litinový křížek
Litinový křížek na pískovcovém podstavci s tepaným kovovým oplocením pochází z konce 19. století. Je umístěn v centru obce, poblíž památníku padlým.

Staré Jesenčany

Historie obce sahá až do prehistorie. Svědčí o tom vykopávky nalezených předmětů z jesečanského rybníku, které mají původ již v době kamenné, bronzové a železné. První písemná historická zmínka o Jesenčanech pochází z roku 1384. Roku 1340 zdědil obec arcibiskup pražský Arnošt z Pardubic. Od roku 1493 byla obec v majetku pánů z Pernštýna. Na území dnešní obce se nalézají dvě malé památky: zvonička a památník padlým.

Zvonička
Zvonička z konce 19. století stojící na návsi v blízkosti obecního úřadu.

Památník padlým
Památník padlým v 1. a 2. světové válce byl vybudován roku 1946 místními občany. Skládá se z masivního hrubě opracovaného žulového pomníku s deskou s vyrytými jmény padlých a žulového podstavce. Bezprostřední okolí je zadlážděno a osázeno tůjemi. Pomník se nachází vlevo od průčelí obecního úřadu.

Třebosice
Obec s bohatou historií, která sahá až do starověku, se rozkládá na pravém břehu říčky Bylanky. Současná obec vznikla ve 13. století na místě staršího středověkého osídlení. Obec má veliký počet památkově chráněných objektů z 15. - 19. století. Dále se zde nalézají tři drobné památky: kamenné dláždění, socha sv. Jana Nepomuckého a kamenný křížek.

Kamenné dláždění

Původní kamenné dláždění návsi z roku 1895.

Socha sv. Jana Nepomuckého

Tato památka pochází z roku 1869, kdy byla vytvořena za podpory místních občanů. Socha i profilovaný podstavec jsou z pískovce. Památka je umístěna na návsi a je chráněna kovovým oplocením. Vede k ní přístupový dlážděný chodník.

Kamenný křížek
Masivní kamenný křížek z pískovce umístěný při silnici Třebosice - Staré Jesenčany ve stínu mohutné lípy. Pochází z roku 1923. Křížek je chráněn dřevěným oplocením s betonovými sloupky.
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region